Allmänna villkor för rut-tjänster

Tjänsterna skall utföras i enlighet med vad som förordas av konsumenttjänstlagen (1958:716). Nedan följer förtydligande och kompletterande av däri angivna villkor. Kunden antas införstådd med och godtaga samtliga dessa villkor i den mån denne inte motsatt sig.

Garantier

Fix-IT garanterar inte att den avtalade tjänsten uppfylls till den grad kunden avsett. Skulle sådant fall förekomma diskuteras alternativa lösningar. Tjänst kan dock debiteras kunden om anledning till kortkommande av fullständig lösning beror på sådana saker som utebliven/ej auktoriserad programlicens och föreliggande skada av eller ut-daterad hård- och/eller mjukvara.

Avbokning

Avbokning måste ske senast kl 17:00 dagen innan tjänstens avtalad tid. Vid utebliven eller sen avbokning debiteras en timmes arbetskostnad (399 kr).

Ansvar

Fix-IT ansvarar för skada som orsakats av teknikers vårdslöshet, och har tecknat ansvarsförsäkring för de fall då större skador skulle uppkomma. För Skada som föranletts av kundens agerande ansvarar inte Fix-IT. Sådant inkluderar, bland annat, förlust av eller ändring i data, information, programvara och filer som kunden inte gjort en back-up av. Detsamma gäller för problem som uppstått på grund av att Kunden inte har behövliga licenser, utrustning, hårdvara, och anslutningar. Fix-IT tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår efter uppdraget.

Sen eller utebliven betalning

Kunden debiteras för en minimiavgift om en timmes arbetskostnad, därefter löpande för varje påbörjad halvtimme. Om betalning uteblir, eller sker efter förfallodatum, tillkommer en 60 kronors påminnelseavgift tillsammans med dröjsmålsränta om + 8 %, i enlighet med referensräntan, på fakturabeloppet från förfallodatumet.

Reklamation

Om kunden vill reklamera tjänst skall Fix-IT meddelas inom rimlig tid.

Villkor för RUT-avdrag

Kunden avser använda RUT-avdraget (skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen) för den beställda tjänsten.

Med hushållsnära tjänst menas tjänster som utförs i privathem. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, och sedan 2016 omfattas även installationer och reparationer samt diverse it-tjänster så som underhåll och installation av:

  • Data- och informationsteknisk utrustning, så som persondatorer, tv-apparater och smart telefoner,
  • Dataprogram och dataförbindelser. Några exempel på sådana är tjänster som rör modem, wifi-utrustning och routrar.
  • Data- och IT-utrustning, så som skannrar och skrivare.

På uppdragstagarens begäran ska uppdragsgivaren överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktionen som uppdragsgivaren tillgodoräknats.

Uppdragsgivaren försäkrar att han eller hon är helt eller delvis ägare av den angivna fastigheten/bostadsrätten.

Uppdragstagaren ska på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag. Enligt denna ska arbetsgivaren faktureras hela ersättningen för arbetena men betala ett belopp motsvarande denna ersättning minus 50% av arbetskostnaden inklusive moms (dock högst 50 000 kr).

Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om uppdragstagaren blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har uppdragstagaren rätt att i efterhand kräva uppdragsgivaren på motsvarande belopp (regressrätt).